השאירו פרטים

  תנאים והתניות לשימוש באתר

  על ידי שימוש וגלישה באתר זה (להלן "אתר") של קבוצת גולדברג לון ושות' (להלן "החברה") הנך מאשר כי קראת והבנת את התנאים וההתניות ואת כל החוקים והתקנות הרלוונטיים והנך מסכים/מה לציית להם. אין להשתמש באתר זה באם אינך מסכים/מה לציית לתנאים ולהתניות אלו. החברה רשאים לשנות את התנאים וההתניות האלה בכל עת וללא התראה מראש, על כן אנו ממליצים לך לבקר מדי פעם בדף זה כדי לעיין ב'תנאים והתניות לשימוש באתר'. על-ידי שימוש באתר זה לאחר פרסום השינויים, הנך מסכים/מה לקבל שינויים אלו, בין אם קראת אותם ובין אם לאו.

  פרטיות

  קרא/י את מדיניות הפרטיות ואת מדיניות קבצי ה- Cookie שחלים גם על הביקור שלך באתר זה וכלולים ב'תנאים והתניות לשימוש באתר'.

  תוכן האתר

  תוכן האתר, לרבות אך לא רק, תמונות, טקסט, סמלים, פרטים, סמלי לוגו, נתונים, עיצובים, סרטוני וידאו, גרפיקה, קובצי Script, וכל חומר אחר המהווה חלק מאתר זה (יחד, "התוכן") הנם בבעלות בלעדית (הן ישירה והן עקיפה) של החברה ו/או ספקי התוכן שלה. התוכן מוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, המעטה המסחרי (trade dress) וזכויות בעלות או קניין רוחני אחרות שבבעלות החברה. כל הזכויות אשר לא ניתנו באופן מפורש בתנאים ובהתניות שמורות לחברה.

  כל סימני החברה, סמלי הלוגו והעיצובים שלה באתר האינטרנט של החברה הנם סימנים מסחריים וסימני שירות בלעדיים (הן ישירים והן עקיפים) שלה. החברה לא מעניקה או נותנת רישיון או זכות לכל סימן, לוגו, עיצוב או כל זכות קניינית אחרת.

  הגבלות שימוש באתר; 

  השימוש באתר זה ובתוכנו הנו למטרות שימוש אישיות ולא מסחריות. כל שימוש אחר באתר או בתוכן שבו אסור בהחלט, לרבות וללא הגבלה, שינוי, הסרה, מחיקה, שידור, פרסום, הפצה, אחסון במטמון Proxy, העלאה, הפצה מחדש, מתן רישיון מחדש, מכירה, שכפול, פרסום מחדש או כל הפצה מחדש אחרת בלי אישור מפורש בכתב מהחברה. אינך רשאי/ת להשתמש בשיטות מסגור על מנת לתחום סימנים מסחריים ו/או סמלי לוגו כלשהם של החברה או להשתמש במטה-תגים כלשהם או בטקסט נסתר אחר בלי הסכמה מפורשת ומראש. אינך רשאי/ת לבצע קישור לאתר מבלי לקבל את הסכמתנו בכתב מראש. השימוש בעכבישים, ברובוטים ובכלים אחרים שאוספים נתונים ושולפים אותם אסור בהחלט.

  ניתן להציג ולהדפיס עותק של התוכן המוצג באתר ולהוריד עותקים של תכנים המיועדים להורדה לשימוש אישי, אולם החברה אינה נותנת את הסכמתה לבצע בתוכן שינויים בשום אופן, לרבות וללא הגבלה הסרה או שינוי של זכויות יוצרים או הודעות בעלות כלשהם. הזכויות, הבעלות והעניין בתוכן אינם מועברים אליך בעת הורדה או העתקה של החומר. המידע באתר מסופק חינם ולמטרות מידע בלבד והוא אינו מהווה אישור לקיום קשרים עסקיים או שירותים מקצועיים בינך לבין הקבוצה.

  התנהגות מקוונת

  הנך מסכים להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. אינך רשאי לפרסם באתר או להעביר דרך האתר, או אל האתר, כל חומר בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, משמיץ, גס, בלתי הולם, בוטה, מעורר שנאה או כל חומר אחר אשר עלול לגרור אחריות משפטית אזרחית או פלילית. החברה רשאית לחשוף כל תוכן או התכתבות אלקטרונית מכל סוג שהוא (כולל הפרופיל שלך, כתובת הדוא"ל שלך ומידע אחר) במקרים הבאים: כמענה לדרישה מצד רשויות חוק, רגולטורים ורשויות ממשלתיות;  במידה וחשיפה זו נדרשת או מומלצת לצורך תפעול האתר; או על מנת להגן על זכויותיהן או על הקניין הרוחני של החברה ושותפותיה וכן על שלך.

  דיוק המידע המוצג באתר

  החברה עושה מאמצים סבירים כדי לספק מידע מדויק ועדכני, אך אינה מבטיחה שכל המידע שנמצא באתר זה מדויק, מלא, מהימן, עדכני או חף משגיאות או שבאתר אין וירוסים. בנוסף, החברה אינה אחראית על שגיאות או השמטות באתר. למרות שהחברה רשאית לשנות את התכנים, לשפר את האתר או לתקן כל שגיאה או השמטה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, היא אינה מחויבת לעשות זאת. החברה תעשה מאמץ לעדכן את המידע בזמן, אך לא נישא באחריות על אי דיוק כלשהו. כל שימוש שתעשה במידע המסופק באתר זה הוא באחריותך בלבד והחברה לא תישא באחריות עבור שום אובדן מידע, אובדן רווחים או כל נזק או הפסד אחר שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש שלך באתר זה.

  קישורים לאתרי צד שלישי

  באתר מוטמעים קישורים שעשויים לנתב לשירותים או לאתרים שאינם בשליטת החברה או שאינם מופעלים על-ידה. אנחנו מספקים קישורים אלה לנוחותך ולידיעתך. הקישורים אינם מהווים תמיכתנו באתר או בשירות כלשהו. איננו נושאים באחריות עבור אתרים או שירותים אחרים. כל שימוש שתעשה באתר או בשירות כלשהו שיש אליו קישור באתר זה, הנו באחריותך בלבד.

  כתב ויתור על כתבי אחריות והגבלת אחריות

  אתר זה וכל התוכן שבו מסופקים על-ידי החברה "כפי שהם" ו"כפי שזמינים" ללא כל ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף. החברה מסירה מעליה בזאת, באופן מפורש, כל אחריות ישירה ומשתמעת, לרבות וללא הגבלה, אחריות עקיפה לסחירות, כשירות למטרה מסוימת, לבעלות ואי הפרה של זכויות. החברה לא תישא באחריות כלפי שום גורם עבור כל נזק או אובדן נתונים, הכנסה או רווחים, לרבות נזק או אובדן ישיר, עקיף, ענישתי, מקרי, מפצה, תוצאתי, מיוחד, מופתי, או כל נזק אחר לקניין, הפרעה להתנהלות עסקית או אובדן תוכנות או נתונים שנובעים מאתר זה, האתר או שירותים המקושרים דרכו ו/או הקשורים אליו, או כל העתקה, הצגה או שימוש כלשהו, ללא קשר לתיאוריה המשפטית שעליה מתבססת התביעה, גם אם החברה הוזהרה לגבי נזקים שכאלו לרבות, בין השאר, כל נזק שנגרם כתוצאה מטעות, מהשמטה, מווירוס, מעיכוב או משיבוש בפעולה או בשירות מכל סיבה שהיא. כמו כן, לא תישא החברה באחריות עבור אובדן או נזקים שנובעים מאתרי אינטרנט או מתוכן של גורמי צד שלישי, או שקשורים אליהם, ושבוצעה אליהם גישה דרך קישורים מאתר זה, משימושך באתר זה או משימושך בכל ציוד או תוכנה הקשורים לאתר זה.

  היה וחוקים מסוימים שאינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או אי-הכללה או הגבלה על נזקים מסוימים חלים עליך, חלק מכתבי הוויתור, מאי-ההכללות או מההגבלות עשוי שלא לחול עליך ואולם הגבלת אחריות תהיה במידה המלאה המותרת בחוק.

  שיפוי ופיצוי

  הנך מסכים/מה לשפות את הקבוצה ולפטור מחבות בכל הנוגע לתביעות, טענות, חבות, אובדן או נזקים (כולל שכר טרחה של עורכי דין) הנובעים עקב הפרה שלך של התנאים והתניות אלו או הקשורים אליה, לשימושך באתר או עקב הפרה שלך של זכויות צד שלישי.

  הפרת תנאי השימוש

  החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל סעד המותר על-פי חוק ולפי דין צדק במקרה של הפרת התנאים וההתניות אלו, לרבות, בין השאר, הזכות לחסום גישה מכתובת IP מסוימת.

  משוב והצעות אחרות

  כל משוב, רעיון או הצעה אחרת שהגשת דרך אתר זה ייחשבו כלא חסויים ואינם מהווים קניין רוחני והקבוצה רשאית לחשוף אותם או להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, ללא כל התחייבות לפיצוי. כל הנתונים האישיים שיימסרו לקבוצה יטופלו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

  חוקים חלים

  על אתר זה יחול החוקים והדינים של מדינת ישראל בלבד.

  יישוב מחלוקות

   על כל מחלוקת בין הצדדים ו/או כל סכסוך הקשורים לתנאים ולהתניות לאתר ייחול הדין הישראלי בלבד, הצדדים מסכימים בזאת כי מוקם השיפוט הבלעדי יהיה בבית המשפט השלום בתל אביב בלבד. 

  שונות

  היה ונקבע כי חלק מהתנאים ומההתניות האלו אינו חוקי או שאינו ניתן לאכיפה, הדבר לא ישפיע על שאר התנאים וההתניות שהנם חוקיים ו/או ניתנים לאכיפה. לא תוגש כל תביעה או עילה שנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה אליו, או במסגרת תנאים והתניות אלו לאחר שנה אחת לאחר הופעת התביעה או העילה. כותרות הסעיפים בתנאים ובהתניות לשימוש באתר הן למטרת נוחות בלבד.

  יצירת קשר

  בכל שאלה הקשורה לאתר זה, שלח הודעת דוא"ל לכתובת  office@goldbergharel.com (לשנות למייל של היומן)

  פרטי הבעלות על האתר

  אתר זה הנו אתר האינטרנט של חברת גולדברג לון ושות' והתוכן של האתר נקבע באופן בלעדי על-ידה. החברה רשומה בישראל ומספרה 515966638

  יוני 2020